2020.10.11

cho_nans@NISSAN PAVILION Yokohama

NISSAN PAVILION Yokohamaにて行なわれたcho_nansの音響制作を行いました。
mv_img01